Poslání, cíle, cílová skupina a zásady činnosti

 

Posláním spolku je dlouhodobá podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči a průběžná spolupráce s osobami pečujícími a osobami v evidenci tak, aby děti vyrůstající v náhradní rodině měly zajištěnou řádnou péči, příznivou vztahovou vazbu, vhodné vzdělání a obvyklou úroveň životních podmínek. Osobám pečujícím i osobám v evidenci a jim svěřeným dětem poskytujeme celostní prorodinný přístup, rovné příležitosti a opěrnou síť.

Cílem činnosti spolku je podpora náhradních rodičů a dětí umístěných v náhradní rodině, a to včetně vlastních dětí. Jde nám o to, aby život dětí probíhal v náhradní rodině tak, aby byl zabezpečen řádný vývoj dítěte a obvyklá úroveň jeho péče.

Cílová skupina vychází z aktuálního pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. V současné době je cílová skupina vymezena procesním či rodinným postavením fyzických osob následovně: Osoba pečující o dítě (jsou to jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu dětí); osoba v evidenci (jsou to fyzické osoby, které jsou vedené v evidenci osob a mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu); děti svěřené do náhradní rodinné péče; biologické děti osob pečujících a osob v evidenci; rodiče dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče a ostatní příbuzní rodiny dítěte umístěného do náhradního rodinného prostředí.

Základní principy a hodnoty spolku jsou vůdčí právní, morální a etické ideje, které se prolínají v jednotlivých činnostech a přístupech. Jedná se zejména o: Jakékoliv konání v zájmu dítěte; transparentní a pro dítě předvídatelný postoj při jednání s ním; respekt, úcta a vzájemná důvěra; prorodinný postoj; individuální přístup; ucelenost, provázanost a návaznost kontinuální práce s náhradními i biologickými rodinami a s jejich příbuznými; profesionalita zaměstnanců a externích spolupracovníků; osobní angažovanost samotných klientů; mlčenlivost a respektování lidských práv vymezených Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o právech dítěte.