Standardy kvality a oblast stížností

Pověřená osoba má zpracovány interní předpisy organizace v tištěné i elektronické formě, které jsou k dispozici u pověřené osoby. Pro rychlou orientaci v obsahu některých standardů kvality využívá pověřená osoba résumé vnitřních pravidel, postupů a metodických pokynů. Výtah z vnitřních předpisů je zpracován v přehledném schématu, který je k dispozici v tomto odkazu – obsah standardů kvality.

 

Informace ke stížnostem a podnětům

Klient má právo si stěžovat na průběh služby, rozsah služby, kvalitu služby a profesní přístup zaměstnanců.

Podání lze učinit osobně nebo zprostředkovaně prostřednictvím zmocněné osoby v provozovně spolku Rodeza, z. s., a to v provozní době. Klient může stížnost podat i prostřednictvím prostředků elektronické komunikace. Dále písemně vhozením stížnosti do k tomu určenému a označenému boxu v prostorách provozovny, nebo dopisem zaslaným poštou, případně osobním doručením na adresu organizace.

Pokud není doručená písemnost označena jako stížnost, bude se podání posuzovat podle jeho obsahu. Stížnost a podnět mohou být podány také anonymně.

Stížnost je vyřízena v co nejkratším termínu, zpravidla není tato doba delší než 30 dní. O výsledku prověření stížnosti se klient písemně vyrozumí. Ke všem způsobům podání stížnosti se přihlíží stejně, přičemž budou vyřízeny stanoveným způsobem.